Årsmöte Kulinarisk Resa genom Halland ekonomisk förening               
24 mars digitalt
 
Dagordning
 
1.     Val av mötesordförande
2.     Val av protokollförare för mötet
3.     Fastställande av röstlängd
4.     Val av två justerare tillika rösträknare
5.     Fastställande av dagordningen
6.     Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
7.     Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret
8.     Revisorernas berättelse
9.     Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Beslut om disposition av förenings vinst eller förlust
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag i föreningen
13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
14. Val av ordförande.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17.  Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman och som varit  styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman
18. Övriga ärenden
19.  Avslutning