Årsmöte 24/3 2020 Kl 14:30
Pga Corona ändrat till videokonferens, Valberedningens förslag

 1. Val av ordförande och anmälan om protokollförare för mötet
  Valberedningens förslag: Ordförande Rolf Frid och Sekreterare Malin Ekvall
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av protokolljusterare.
 4. Fråga om stämman utlysts i stadgenlig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning av det gångna året (verksamhetsberättelse)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
  Valberedningens förslag: Oförändrat, Reseersättning 18:50/mil.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
  Valberedningens förslag: Oförändrat, 200 kr.
 12. Fastställande av fast och rörlig serviceavgift.
  Valberedningens förslag: Fast avgift 3700 kr (höjs med 200 kr för framtida behov) 0 kr per anställd
 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen utöver ordförande
  Valberedningens förslag: 6 ordinarie + 2 suppleant
 14. Ordförande för 1 år
  Valberedningens förslag: Anna-Karin Hamilton
   
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen.
  Ledamöter 1 år kvar                                           Valberedningens förslag
  Mia Sjöberg,  Korvpojkarna                                1 år
  Ida Sow, I am coffe                                                 Nyval 1 år
  Malin Ekwall, Tiraholm Fisk                                1 år

           Ledamöter 2 år                                                      Valberedningens förslag
           Anna Eråker, Slöinge kafferosteri                    Nyval 2 år
           Monica Bondesson, Skrea Ost                          Omval 2
           Anna Königsson, Östras bröd                            Nyval 2 år
           Hans Bergsten, Region Halland.                      Adjungerad

            Suppleanter                                                             Valberedningens förslag
            Maria Förssell Six, Storstugan Tjolöholm     Omval
            Agneta Regnér, Regnér Garden                         Omval

​​​​​
  16.  Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter.
           Valberedningens förslag:

           Revisor Peter Anderberg, Östras Bröd. Omval
           Revisorssuppleant Martin Carlsson, Berte Kvarn. Omval


  17.  Val av valberedning. Terje avgår. Kvar är Vicky, Sofie och Catarina.

 
18.  Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen                tillhanda senast en månad innan stämman.

​​​​​​​  19.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman.