Årsmöte för Signerat Halland 2019 03 26 på Gits Gård
Närvarande:
Jonas Albjer och Vivianne Albjer Ahlamossen Vilt, Ann Kristin Hvalgren Kullagårdens Glutenfria Bageri, Molly Rygg och Jonas Rygg Lya gård 102, Jeanette Carlsson Österöö fårfarm, Jennie Skantz och Anna Königsson Östra Bageriföreningen i Halmstad, Emmy Olsson och Terje Olsson Västkustägg, Jenny Alfredsson Viskadalens Gårdsglass, Bodil Andersson och Raimo Einosson Warberg Tomat, Catharina Gardell Tångagård, Maria Försell Six, Tjolöholms slott, Per Carlsson Steninge Kuststation, Monica Bondesson Skrea Ost, Kjell Åke Källén och Susanne Källén Pensionat Sågknorren, Per Assarsson LPM Potatis AB, Mia Sjöberg Korvpojkarna AB, Henrik Petersson Hembergs Trädgårdsprodukter, Axel Ericsson Harplinge Kål & Konsult AB, Git Spång Gits Gård, Brigitte Fritzner Dönardalens Delikatesser, Lova Brodin Bäckhästens Vedugnsbageri, Malin Ekwall Tiraholms Fisk, Sofie Svensson Berte Qvarn AB, Daniel Börjesson, Andrea Koszo, Anna Oredsson och Anna-Maria Spaniol Hallands Matgille, AnnaKarin Hamilton, Hans Bergsten Region Halland


1. Val av ordförande och anmälan om protokollförare för mötet
Till ordförande för stämman valdes Rolf Frid och till sekreterare Anna-Maria Spaniol.
2. Fastställande av röstlängd
Beslutade att fastställa röstlängd om behov föreligger.
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Lova Brodin, Bäckhästen och Susanne Källén, Pensionat Sågknorren.
4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
Stämman har utlysts i stadgeenlig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes av stämman med tilläggspunkter efter punkt 19 av Anna- Karin Hamilton.
6. Styrelsens årsredovisning av det gångna året
Genomgång av årsredovisning för det gångna året.
-  Anna-Karin går igenom verksamhetsberättelse och årsredovisningen för 2018
-  Inga frågor på materialet
Rolf Frid poängterar att ta chansen att använda sig av Hallands Matgilles insatser.
7. Revisorernas berättelse
Årsmötet godkände revisorns berättelse, vid förutsättning att revisorn daterar handlingen.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
-  Förutsätts att årsredovisningen skrivs under av styrelsen och fastställs då.
-  Beslutar om att årets resultat 2 276 kr balanseras i ny räkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Inga arvoden till styrelseledamöterna eller revisorer utgår. Däremot fastslås att milersättning utgår för styrelsen enligt den statliga ersättningen på 18.50 kr per mil.
11. Fastställande av medlemsavgift Medlemsavgift
- Oförändrad 200 kr
12. Fastställande av fast och rörlig serviceavgift
- Fast avgift 3500 kr (höjd med 500 kr) per företag + 0 kr i rörlig avgift beslutas
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen utöver ordförande
- Beslutas om 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter utöver ordförande
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen
På 2 år som ledamöter valdes:
- Per Carlsson, Steninge Kuststation - omval - Mia Sjöberg, Korvpojkarna – omval
- Malin Ekvall, Tiraholms Fisk – omval
Ledamöter valda på 2 år, 1 år kvar
- Jörgen Jönsson, Hafi
- Monica Bondesson, Skrea Ost
- Henrik Petersson Hembergs, extraval efter Magnus Eriksson Hembergs
Till suppleanter på 1 år valdes:
- Maria Förssell Six, Storstugan Tjolöholm - Agneta Regnér, Regnérs Gardens
15. Val av ordförande
AnnaKarin Hamilton valdes till ordförande för 1 år.
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Till revisor valdes:
- Peter Anderberg, Östras Bröd
och till revisorssuppleant valdes - Martin Carlsson, Berte Qvarn.
17. Val av valberedning.
Till valberedning valdes:
Terje Olsson, Västkustägg - omval
Vick Ekvall, Tiraholm Fisk - omval
Catharina Gardell – Nilsson, Tångagård - omval Sofie Svensson, Bete Qvarn - nyval
Terje Olsson valdes till sammankallande i valberedningen.
18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman
Inga ärenden har kommit styrelsen tillhanda som ska tas upp på stämman.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman
Övriga ärenden tas upp av AnnaKarin Hamilton

Avhopp från Kulinarisk resa, kartan
Lynga ört
Alebo Pensionat Kaggagård
Heagård
Riccardos
Olssons vilt
Inez på åsen Malistorpets Rosor Årnäs Kött- och Chark

Nya
Kullagårdens glutenfria bageri Hafi ny på karten
Lyagården 101 samordna butik I am coffe
Ahlamossen Vilt
Byter ägare
AVE Kultur Stenugnsbageri från Bolins Bageri

Beslut om att medverka i LRF satsning inom Lokal, mat och dryck Kostnad, 15 000 kr/år plus moms för medlemskap. Kostnad för att få en person som driver utveckling och frågorna framåt Frågan från AnnaKarin Hamilton är om den får tas av föreningens medel?
- Beslut tas om att överlåta det beslutet till styrelsen
AnnaKarin informerar om andra aktiviteter:
- Skördetider i Halland, där SIH är aktiva.
- Medlemmarna inom SIH, har rätt att ta del av MIH frukostmöte i Halmstad - De som vill gå, tar kontakt med AnnaKarin så hjälper hon till med biljetter

Ordförande Rolf Frid, Sekreterare Anna-Maria Spaniol
Justeras Lova Brodin och Susanne Källén